SEMINÁRE

OZ Obec bez hraníc organizuje motivačno-vzdelávacie semináre pre zamestnancov samospráv, poslancov ako aj budúcich kandidátov komunálnych volieb.

Prídeme k vám

Prijímame pozvania obcí/miest. Ideálne sú zjednotené stretnutia viacerých obcí naraz. Vy zabezpečíte priestory a vy si určíte zameranie semináru.

Vzdelávanie a osveta

Realizujeme motivačno-vzdelávacie semináre v oblasti volieb, školenia zamestnancov, eko-návrhov pre obec, organizované fóra pre občanov s moderátorom.

O nás

Cieľom občianskeho združenia Obec bez hraníc je spájať ľudí, ktorí medzi sebou môžu zdieľať spoločné hodnoty, názory a idey za účelom budovania silnej komunity občanov, ktorí sa zaujímajú jeden o druhého, sú občiansky aktívni, záleží im na svojom okolí a pomáhajú si pri tvorbe harmonickej spoločnosti založenej na princípoch pokroku a ľudského dobra. Naša činnosť má za cieľ rozvíjať najmä dobrovoľnícke aktivity, organizovať kultúrno - spoločenské podujatia a participovať na vzdelávacej a osvetovej činnosti.

Počet obcí na Slovensku
Počet zorganizovaných projektov
Špeciálni hostia našich projektov
Počet zapojených obcí do projektov